Entra en vigor el Reial decret sobre envasos i residus d’envasos

Us informem que la setmana passada es va publicar el RD sobre envasos i residus d’envasos, que va entrar en vigor el dia 30 de desembre de 2022.

Per a la vostra deguda informació us adjuntem un xicotet resum d’aquest Reial Decret:

Envàs de servei: envasos dissenyats i destinats a ser omplits en el punt de venda i els articles d’un sol ús dissenyats i destinats a l’ompliment en el punt de venda per a subministrar el producte, i/o permetre o facilitar el seu consum directe o utilització, com ara les bosses proporcionades als consumidors per al transport de la mercaderia o com a envàs primari per a aliments a granel, les safates, plats, gots, entre altres (la majoria dels nostres).

 Art. 7 Mesures de prevenció 
En aquest article es detalla que els comerços minoristes d’alimentació amb superfície major a 400 m² hauran de destinar almenys 20% de la seua àrea a la venda a granel. També a partir de l’1 de gener de 2023 s’ha d’informar dels impactes ambientals i de les obligacions de gestió dels residus d’envasos dels productes que s’adquirisquen (en establiments amb superfície major a 300m²).

Però aqueix mateix punt (punt 4.) es parla que aquestes obligacions també s’aplicaran a les plataformes de comerç electrònic i comerços minoristes que efectuen vendes a distància, que hauran d’informar en un lloc destacat del mig emprat per a la venda.
Art. 9 Mesures de reutilització
3. Tots els establiments d’alimentació que venguen productes frescos i begudes, així com aliments cuinats, hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables (bosses, tàpers, botelles, entre altres) adequats per a la naturalesa del producte adquirit i degudament higienitzats, sent els consumidors els responsables del seu condicionament. Tals recipients podran ser rebutjats pel comerciant per al servei si estan manifestament bruts o no són adequats. A tal fi, el punt de venda haurà d’informar el consumidor final sobre les condicions de neteja i idoneïtat dels recipients reutilitzables, quedant exempts de la responsabilitat pels problemes de seguretat alimentària que es pogueren derivar de la utilització dels recipients aportats pels consumidors.

Article 15. Inscripció en el Registre de Productors de Producte

Gràcies als arguments que en el seu moment presentem, hem aconseguit pujar els quilos d’envasos que cal posar en el mercat per a estar exempts d’aquesta obligació. Finalment: Els productors de producte o els representants autoritzats en el supòsit regulat en l’article 17.2 s’inscriuran en la secció d’envasos del Registre de Productors de Productes, creat pel Reial decret 293/2018, de 18 de maig, en el termini de tres mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret.

No obstant això, per als casos previstos en l’article 28.1 pel que fa als envasos de servei i en els articles 35.3 i 41.3, quan els productors introduïsquen en el mercat envases de servei i menys de 50.000 kg d’envasos comercials i industrials, seran els fabricants, importadors o adquirents d’aquests envasos, o les empreses de distribució dels envasos de servei, els obligats a la inscripció de manera única per a tots ells.

 Article 30. Obligacions de comerciants i distribuïdors de productes envasats. Els comerciants o distribuïdors de productes envasats que realitzen tant venda presencial com a distància deuran:
a) Comercialitzar productes envasats procedents de productors que disposen del número d’identificació del productor del Registre de Productors de Productes.
b) Participar en els sistemes de depòsit, devolució i retorn que s’establisquen per als envasos d’un sol ús, en les condicions que s’establisquen en els acords amb els sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
A aquest efecte, podrà supeditar l’acceptació dels envasos o residus d’envasos, al compliment de les condicions de conservació i neteja establides pels sistemes de responsabilitat ampliada del productor, que figuraran de manera visible en els punts de venda. Aquestes condicions hauran de ser proporcionades, evitant, en tot cas, desincentivar el retorn dels envasos.
c) Col·laborar en la recollida separada de determinats residus d’envasos, quan així ho preveja el sistema de gestió organitzat pel productor, o en el qual participe.
d) Donar compliment al que es disposa en l’article 7.2.
e) Separar per materials els residus d’envasos que queden en la seua possessió, després del consum dels productes, i entregar-los a gestors autoritzats o, en el seu cas, a l’entitat local, de conformitat amb el que s’establisca en les ordenances de les entitats locals.
f) Proporcionar informació als sistemes individuals o col·lectius sobre els productes envasats pertanyents a aquests sistemes, que hagen sigut efectivament comercialitzats en el mercat espanyol en cada any natural, per a donar compliment a les obligacions d’informació en matèria d’envasos de l’article 16.

En relació als sistemes de depòsit, devolució i retorn podran ser obligatoris per a botelles en cas que no es complisquen els objectius de reciclatge durant els pròxims anys. Si això ocorreguera s’hauria d’establir en el termini de dos anys un sistema de retorn. Pel que, de moment no cal tindre en compte aquest supòsit.
Sistemes de responsabilitat ampliada del productor:
S’estableixen en l’RD els diferents requisits i obligacions que han de complir aquests, ja siguen els ja establits com alguns nous que puguen establir-se arran d’algunes obligacions sobre la valorització d’uns certs envasos.
En aquest cas, estem contactant amb Ecoembes per a veure si, en el nostre cas, hem de continuar pagant una taxa pels envasos generats (com ocorria fins ara i que es feia amb Ecoembes) o, en estar exempts de donar-se d’alta en el registre també estem exempts del pagament de la taxa. Quan ens responguen us informarem.

També  s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aprova el model de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. En aquest cas, aquest impost l’han de pagar els que fabriquen, importen o adquirisquen intracomunitariament el plàstic pel que els establiments especialitzats de carnisseria i xarcuteria no han de presentar aquest impost si bé, com qualsevol impost o taxa que s’aplica en alguna part de la cadena sempre repercuteix en els costos de producció.

Font: CedeCarne

Si vols fer-nos qualsevol consulta, truca’ns o escriu-nos, estarem encantats d’atendre’t.

T’ha semblat interessant? Comparteix-ho!

FORMEM PART DE:

Col·laborem amb estes entitats, signes de qualitat i fiabilitat.